Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Zasady parkowania – akty prawne

Obecnie Strefa Płatnego Parkowania w Brzesku funkcjonuje na podstawie:

 – Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1376, z poźn. zm.).  treść aktu

– Uchwały nr XLIX/398/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 czerwca 2022 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat. treść aktu

– Uchwały nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat. treść aktu

– Uchwały nr XLII/330/2021r. Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 08 grudnia 2021 w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat.  treść aktu

UCHWAŁA NR XLIX/398/2022
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 r., w sprawie zmiany uchwały nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021r., w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2022 r., poz. 599 z późn.zm.) w zw. z art. 13 ust. l pkt l lit. a, art. 13b ust.1,3,4,5,6, art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz.U. t. j. z 2021 r., poz. 1376 z póź.zm.), art.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. t. j. z 2021r., poz. 1899 z póź. zm. ) Rada Miejska w Brzesku, uchwala się co następuje:

§ 1.
1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVIII/386/2022 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 maja 2022 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w pkt 3.12 lit. b).
2. Sprostowania dokonuje się w ten sposób, że zapis wysokości stawki „350” zastępuje się zapisem „1350”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka


UCHWAŁA NR XLVIII/386/2022
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) w zw. z art. 13 ust. l pkt l lit. a, art. 13b ust.1,3,4,5,6, art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz.U. t. j. z 2021 r., poz. 1376 z póź.zm.), art.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. t. j. z 2021r., poz. 1899 z póź. zm. ) Rada Miejska w Brzesku, uchwala się co następuje:
§ 1.
1. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat (Dz. U. Woj. Małop. z 2021r. Poz. 7629) w ten sposób, że nadaje się nową treść określoną w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się treść załącznika Nr 3 do Uchwały nr XLII/330/2021 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 8 grudnia 2021 r., w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat (Dz. U. Woj. Małop. z 2021r. Poz. 7629) w ten sposób, że nadaje się nową treść określoną w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 3.
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/386/2022
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 maja 2022 r.

Wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania oraz zasady korzystania z miejsc parkingowych w tych strefach.

1. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
2. Opłatę wnosi się z góry za cały deklarowany czas postoju.
3. Wysokość opłat:
3.1. za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju – 3,00 zł
3.2. za drugą rozpoczętą godzinę postoju – 3,00 zł
3.3. za trzecią rozpoczętą godzinę postoju – 3,00 zł
3.4. za czwartą rozpoczętą godzinę postoju i każdą następną godzinę postoju – 3,00 zł
3.5. opłata dzienna – 15,00 zł
3.6. za kartę abonamentową oznaczoną literą „A” dla wskazanego pojazdu stawka wynosi:
a) na okres 2 tygodni – 75,00 zł
b) na okres 1 miesiąca – 110,00 zł
c) na okres 6 miesięcy – 600,00 zł
d) na okres 12 miesięcy – 1080,00 zł
Abonament uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych ogólnodostępnych na terenie całej SPP w Brzesku.
3.7. za miesięczną kartę abonamentową dla mieszkańca – osoby fizycznej,
oznaczoną literą „M” będącej właścicielem pojazdu samochodowego lub
dysponującej pojazdem samochodowym na podstawie innego tytułu prawnego,
zameldowanej na pobyt stały lub tymczasowy w SPP stawka wynosi:
a) na okres 1 miesiąca – 15,00 zł
b) na okres 6 miesięcy – 80,00 zł
c) na okres 12 miesięcy – 150,00 zł
Dla jednej osoby zamieszkałej w SPP można wydać jeden abonament typu „M”. Abonament typu „M” uprawnia do postoju wyłącznie na jednej ulicy przyległej do miejsca zameldowania.
3.8.za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „I”, która zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnym miejscu parkingowym osobie niepełnosprawnej, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej i zarejestrowany na siebie pojazd samochodowy i posiada stosowne uprawnienia do kierowania tym pojazdem, stawka wynosi – 5,00 zł. Dla jednej osoby można wydać jeden abonament typu „I”.
3.9.pojazd o którym mowa w ppkt. 3.8 parkujący na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych – stawka zerowa.
3.10.za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „J”, która zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnym miejscu parkingowym osobie, która jest opiekunem prawnym lub sprawuje opiekę nad osobą niepełnosprawną, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej, stawka wynosi – 50,00 zł.
Do jednej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej można wydać jeden abonament.

3.11. za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „S” dla pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych służb i inspekcji powiatu brzeskiego stawka wynosi – 30,00 zł.
3.12. za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska parkingowego (koperty) w wyznaczonym miejscu w SPP na cele związane z postojem pojazdu stawka wynosi:
a) na okres 1 miesiąca – 300,00 zł
b) na okres 6 miesięcy – 350,00 zł
c) na okres 12 miesięcy – 2400,00 zł
3.13. za korzystanie z wydzielonego stanowiska parkingowego w SPP o długości 5,0 m – 6,0 m i szerokości 2,3 m – 2,5 m na cele handlowe, reklamowe, remontowe i inne stawka wynosi:
a) na okres 1 dnia – 20,00 zł
b) na okres 1 miesiąca – 400,00 zł
3.14. pojazdy służb komunalnych posiadające stosowne identyfikatory – stawka zerowa.
3.15. pojazdy zarządcy dróg miasta Brzeska, pojazdy administratora strefy płatnego parkowania – abonament typu ”0” – stawka zerowa.
3.16. za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „H”, która zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnych miejscach parkingowych Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepów – stawka zerowa.
3.17. za postój pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym na ogólnodostępnych miejscach parkingowych w SPP – stawka zerowa. Obowiązkiem kierowcy w/w pojazdu jest oznaczenie go nalepką „EE” (pojazd elektryczny).
4. Minimalna opłata o której mowa w pkt 3 ppkt. 3.1. – 3.5. wynosi 1,50 zł.
5. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały stanowi wykaz dokumentów niezbędnych do wydania przez BOK SPP abonamentów o których mowa w pkt. 3.
6. W celu wydania danego abonamentu, weryfikacji klienta w systemie obsługi SPP oraz ewentualnego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, BOK SPP jest zobowiązany do pobrania numeru PESEL lub NIP klienta.
7. Od opłat zwolnione są pojazdy wyszczególnione w art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
8. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP lub za postój pojazdu w SPP ponad czas opłacony pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 75 zł, która pozwala na postój pojazdu w danym miejscu do 4 godzin. Za postój pojazdu na zastrzeżonych miejscach parkingowych SPP takich jak koperta lub miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, opłata dodatkowa wynosi 150,00 zł.
9. Stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za postój lub postój ponad czas opłacony udokumentowane zostaje poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej i zawiadomienia zawierającego nr rejestracyjny pojazdu, datę i godzinę zdarzenia. Zawiadomienie zostaje umieszczone na przedniej szybie za wycieraczką pojazdu, którego kierowca nie uiścił opłaty za postój.
10. Kierowca zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia lub w tym terminie złożyć pisemną reklamację w biurze administratora SPP.
11. W razie uznania przyczyn nieuiszczenia opłaty za postój za zasadne, nie podejmuje się dalszych czynności w celu dochodzenia opłaty dodatkowej.
12. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w pkt 10 podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
13. Windykację i egzekucję należności prowadzi administrator SPP.
14. Właściciel pojazdu ma prawo wskazać osobę kierującą, która nie uiściła opłaty parkingowej, jednak w przypadku bezskutecznej windykacji opłaty dodatkowej od wskazanej osoby, właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową.

15. Na oznaczonych w SPP miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych mają prawo do bezpłatnego postoju kierowcy, którzy posiadają kartę osoby niepełnosprawnej lub przewożą osobę niepełnosprawną z kartą osoby niepełnosprawnej. Na wezwanie kontrolerów SPP kierowca ma obowiązek okazać kartę osoby niepełnosprawnej i złożyć stosowne wyjaśnienie. W przypadku niezgodności danych kontroler ma obowiązek niezwłocznie wykonać dokumentacje fotograficzną i wystawić zawiadomienie.
16. Osoby niepełnosprawne, które kierują pojazdem i posiadają kartę osoby niepełnosprawnej
i abonament osoby niepełnosprawnej typu „I” mają prawo do postoju na ogólnodostępnym miejscu parkingowym SPP. Na wezwanie kontrolerów SPP kierowca ma obowiązek okazać kartę osoby niepełnosprawnej. W przypadku niezgodności danych kontroler ma obowiązek niezwłocznie wykonać dokumentację fotograficzną i wystawić zawiadomienie. W przypadku gdy abonament typu „I” jest wykorzystywany przez nieuprawnioną osobę, administrator SPP ma prawo anulować w/w abonament.
17. Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową (wzór europejski), są zwolnione z opłat za postój na wyznaczonych i oznakowanych miejscach dla osób niepełnosprawnych. Postój pojazdu na pozostałych miejscach parkingowych w SPP płatny jest zgodnie z obowiązującą taryfą.
18. Opiekunowie prawni lub osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, które posiadają kartę osoby niepełnosprawnej i abonament typu „J” mają prawo do postoju na ogólnodostępnym miejscu parkingowym SPP. Aby rozpocząć postój pojazdu w pojeździe samochodowym należy pozostawić abonament typu „J” i kartę parkingową osoby niepełnosprawnej. Na wezwanie kontrolerów SPP kierowca ma obowiązek okazać kartę osoby niepełnosprawnej. W przypadku niezgodności danych kontroler ma obowiązek niezwłocznie wykonać dokumentację fotograficzną i wystawić zawiadomienie. W przypadku gdy abonament typu „J” jest wykorzystywany przez nieuprawnioną osobę, administrator SPP ma prawo anulować w/w abonament bez prawa ponownego jego wydania.
19. Czas jednorazowego postoju w SPP z abonamentem typu „J” będzie wynosił maksymalnie 3 godz. Kierowca pojazdu z abonamentem typu „J” po przekroczeniu czasu dozwolonego jest zobowiązany do uiszczenia opłaty parkingowej na ogólnych zasadach. Niespełnienie powyższego warunku będzie traktowane jako postój nieopłacony.
20. Postój w SPP można rozpocząć pozostawiając w pojeździe za przednią szybą skasowany bilet parkingowy, kartę/karty parkingowe, abonament lub dokonując zakupu biletu w Elektronicznym Systemie Opłat poprzez aplikację moBiLET.
21. Zasady pobierania opłat. Opłatę za zajęcie miejsca parkingowego w SPP należy dokonać przez:
21.1. wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, lub
21.2. skasowanie karty parkingowej, lub
21.3. wykupienie w biurze administratora SPP karty abonamentowej określonej w pkt 3, ppkt. 3.6., 3.7.,3.8., 3.10., 3.11., 3.12., 3.13., 3.15., 3.16., lub
21.4. zakup biletu elektronicznego za pomocą aplikacji mobilnej moBiLET w telefonie komórkowym.
22. Przed wniesieniem opłaty należy wprowadzić ( wpisać) numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacany. Obowiązek ten dotyczy wszystkich form płatności, które taką funkcję posiadają.
23. Karty parkingowe obowiązują do wyczerpania lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku.
24. Ustala się, że karty parkingowe zachowują wartość nominalną lecz zmienia się ich czas, w którym jest opłacony postój pojazdu samochodowego i zmienia się on stosownie do zmiany cen określonych w punkcie3 ppkt. 3.1 – 3.5.
Mając na uwadze powyższe:
24.1 dotychczasowa karta parkingowa półgodzinna o nominale 1,00 zł zachowuje swoją ważność na czas postoju, który wynosi 20 minut;
24.2 dotychczasowa karta parkingowa godzinna o nominale 2,00 zł zachowuje swoją ważność na czas postoju, który wynosi 40 minut;
24.3 dotychczasowa karta parkingowa dzienna o nominale 10,00 zł zachowuje swoją ważność na czas postoju, który wynosi 5 godzin 30 minut.

W/w karty parkingowe upoważniają do postoju przez dany czas na wszystkich ogólnodostępnych miejscach parkingowych objętych SPP.
25. Dowód dokonania opłaty parkingowej / bilet parkingowy, kartę parkingową, abonament /, należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób widoczny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby były widoczne dla kontrolujących. Niespełnienie powyższego warunku będzie powodować, że postój będzie traktowany jako nieopłacony.
26. Obowiązkiem kierującego, który dokonuje opłaty parkingowej za pomocą elektronicznego systemu opłat moBiLET jest oznakowanie pojazdu odpowiednią naklejką lub kartką zgodnie z regulaminem korzystania z elektronicznego systemu opłat moBiLET. Niespełnienie powyższego warunku będzie powodować, że postój będzie traktowany jako nieopłacony.
27. Kartę/karty parkingowe należy skasować poprzez trwałe zakreślenie znakiem ”X” lub usunięcie (całkowite wyrwanie) odpowiedniego okienka: miesiąca, dnia, godziny i minuty w chwili rozpoczęcia postoju. 28. Opłaty parkingowe skasowane w sposób nieczytelny, niejednoznaczny lub nietrwały ( np. ołówkiem ) oraz karty parkingowe wskazujące na wielokrotne używanie będą traktowane jako postój nieopłacony.
29. Opłatę za postój wnosi się z góry bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą rozpoczęcia postoju pojazdu w miejscu przeznaczonym na postój i nie później niż po upływie 10 minut od czasu zajęcia miejsca parkingowego.
30. Postój po upływie 10 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie 10 minut od upływu czasu opłaconego za pomocą innych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.
31. Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłaconego
w parkomacie poprzez płatność mobilną lub inną formę płatności, którego numer rejestracyjny nie został podany lub nieprawidłowo podany, pomimo, że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.
32. W ramach czasu opłaconego na bilecie parkingowym, karcie parkingowej lub bilecie elektronicznym, można zmieniać miejsce postoju w SPP zachowując aktualny bilet/ kartę parkingową w miejscu widocznym za przednią szybą pojazdu.
33. Wydzielone stanowiska parkingowe /koperty, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych/ stanowić mogą liczbę nie więcej niż 20% miejsc postojowych w ciągu ulicznym.
34. Wykupienie karty abonamentowej nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec administratora SPP /lub Urzędu Miejskiego w Brzesku/ w przypadku braku miejsc postojowych.
35. W razie utraty lub kradzieży duplikaty abonamentów są wydawane za odpłatnością w wysokości 5 zł.
36. Do kontroli opłacania czasu postoju pojazdów upoważnieni są pracownicy administratora SPP posiadający identyfikatory.
37. Kontrolerzy SPP mają obowiązek sprawdzić prawidłowość wypełnienia kart parkingowych, wiarygodność i ważność kart i biletów parkingowych, abonamentów i identyfikatorów oraz prawidłowość wykupienia biletu elektronicznego, a także czas postoju pojazdu.
38. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.
39. Wzory: zawiadomień, biletów parkingowych, kart parkingowych, abonamentów oraz identyfikatorów określa administrator SPP.
40. Uszkodzenie lub brak najbliższego parkomatu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty parkingowej. W takim przypadku należy wnieść opłatę parkingową w najbliższym sprawnym parkomacie lub skasować kartę/ karty parkingowe lub zakupić bilet elektroniczny za pomocą aplikacji mobilnej moBiLET.
41. Zniszczenie, zagubienie zawiadomienia lub upomnienia do wniesienia opłaty dodatkowej nie zwalnia użytkownika pojazdu od odpowiedzialności, ani od obowiązku uiszczenia dodatkowej opłaty i poniesienia kosztów postępowania windykacyjnego.

42. Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej można wnieść w formie pisemnej lub mailowej do administratora SPP w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane przez administratora SPP. Administrator SPP ma obowiązek w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wniesionej reklamacji powiadomić pisemnie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
43. Opłatę określoną w pkt 8 uiszcza się w kasie administratora SPP przy ul. Browarnej 13a lub w kasie BOSiR w obiekcie basenu przy ul. Wiejskiej 12 lub przelewem na wskazany
w zawiadomieniu rachunek bankowy BOSiR w tytule podając nr zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Brzesku

mgr Maria Kądziołka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/386/2022
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 31 maja 2022 r.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania poszczególnych kart abonamentowych
obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania w Brzesku:

1. Karta abonamentowa typu „A” wydawana na podstawie:
– dowodu osobistego;
– dowodu rejestracyjnego lub dokumentu, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, umowy kredytu lub umowy użyczenia.
2. Karta abonamentowa mieszkańca typu ”M” wydawana jest na podstawie:
– dowodu osobistego;
– prawa jazdy;
– dowodu rejestracyjnego lub dokumentu, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, umowy kredytu lub umowy użyczenia;
– adres zameldowania stałego – oświadczenie;
– adres zameldowania tymczasowego na dany okres – potwierdzenie urzędowe.
3. Karta abonamentowa osoby niepełnosprawnej typu „I” wydawana jest na podstawie:
– ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej – wzór europejski;
– dowodu osobistego;
– prawa jazdy;
– dowodu rejestracyjnego lub dokumentu, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, umowy kredytu lub umowy użyczenia.
4. Karta abonamentowa osoby niepełnosprawnej typu „J” wydawana jest na podstawie:
– ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej – wzór europejski;
– dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby niepełnosprawnej;
– dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną – obligatoryjnie;
– dowodu osobistego opiekuna prawnego lub osoby sprawującej opiekę nad osobą niepełnosprawną.
5. Karta abonamentowa typu ”S” wydawana jest na podstawie:
– wniosku jednostki organizacyjnej Gminy Brzesko lub
– wniosku spółek gminnych Gminy Brzesko lub
– wniosku jednostki organizacyjnej służb i inspekcji powiatu brzeskiego.
6. Karta abonamentowa typu ”H” wydawana jest na podstawie:
– dowodu osobistego;
– dowodu rejestracyjnego lub dokumentu, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, umowy kredytu lub umowy użyczenia;

– Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub Legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepów.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka


UCHWAŁA NR XLII/330/2021
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania, wprowadzenie opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg i sposobu pobierania tych opłat.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t. j. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) w zw. z art. 13 ust. l pkt l lit. a, art. 13b ust.1,3,4,5,6, art. 13 f ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (Dz.U. t. j. z 2021 r., poz. 1376 z póź.zm.), art.12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. t. j. z 2021r., poz. 1899 z póź. zm. ) Rada Miejska w Brzesku, uchwala się co następuje:
§ 1. Na wniosek Burmistrza Brzeska, zaopiniowany przez Starostę Powiatu Brzeskiego w części dotyczącej dróg publicznych ustala się Strefy Płatnego Parkowania zwane w skrócie SPP na obszarach określonych w załączniku Nr l do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania, wysokość opłaty dodatkowej za postój pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania bez uiszczenia należnej opłaty oraz zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania i sposobów pobierania tych opłat zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz dokumentów niezbędnych do wydania kart abonamentowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tracą moc:
1. uchwała Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015r., w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat. (Dz. U. Woj. Małop. z 2015r. poz. 2796),
2. uchwała nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat. (Dz. U. Woj. Małop. z 2015r. poz. 4318),
3. uchwała nr XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat. (Dz. U. Woj. Małop. z 2016r. poz. 6102),
4. uchwała nr XXXII/217/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/212/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat. (Dz. U. Woj. Małop. z 2016r. poz. 7323),
5. uchwała nr XXXIII/226/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/217/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat. (Dz. U. Woj. Małop. z 2016r. poz. 8157), 
6. uchwała nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat. (Dz. U. Woj. Małop. z 2019r. poz. 2746),
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/330/2021
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Obszary na których wprowadza się Strefę Płatnego Parkowania na terenie Gminy / Miasta Brzesko:

L.p.Lokalizacja SPP (ulica, plac)
1Marszałka Józefa Piłsudskiego
2Adama Asnyka
3Kardynała Stefana Wyszyńskiego
4Grunwaldzka
5Jana Matejki
6Berka Joselewicza
7Krótka
8Juliusza Słowackiego
9Henryka Sienkiewicza (od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki)
10Długa
11Jana Sobieskiego
12Aleksandra Puszkina
13Fryderyka Chopina
14Plac Kazimierza Wielkiego ( za Domem Nauczyciela )
15Plac Świętego Jakuba
16Zielona
17Plac Żwirki i Wigury
18Cicha
19Plac Zwycięstwa
20Legionów Piłsudskiego
21Plac Targowy
22Plac przy ul. Targowej
23Tadeusza Kościuszki (od skrzyżowania z ul. Słowackiego do posesji Nr 51- strona północna i południowa
24Władysława Jagiełły
25Plac przy ul. Bartosza Głowackiego (naprzeciwko Urzędu Miasta – strona północna )
26Parking przy ul. Bartosza Głowackiego (naprzeciwko marketu budowlanego „Śnieżka”)
27Powstańców Warszawy- w części ulicy od ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Mościckiego


Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/330/2021
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania oraz zasady korzystania z miejsc parkingowych w tych strefach.


Wysokość opłat za postój pojazdów samochodowych w Strefach Płatnego Parkowania oraz zasady korzystania z miejsc parkingowych w tych strefach.

 1. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
 2. Opłatę wnosi się z góry za cały deklarowany czas postoju.
 3. Wysokość opłat:
  3.1. za pierwszą rozpoczętą godzinę postoju – 3,00 zł
  3.2. za drugą rozpoczętą godzinę postoju – 3,00 zł
  3.3. za trzecią rozpoczętą godzinę postoju – 3,00 zł
  3.4. za czwartą rozpoczętą godzinę postoju i każdą następną godzinę postoju – 3,00 zł
  3.5. opłata dzienna – 15,00 zł
  3.6. za kartę abonamentową oznaczoną literą „A” dla wskazanego pojazdu stawka wynosi:
  a) na okres 2 tygodni – 75,00 zł
  b) na okres 1 miesiąca – 110,00 zł
  c) na okres 6 miesięcy – 600,00 zł
  d) na okres 12 miesięcy – 1080,00 zł
  Abonament uprawnia do korzystania z miejsc parkingowych ogólnodostępnych na terenie całej SPP w Brzesku.
  3.7. za miesięczną kartę abonamentową dla mieszkańca – osoby fizycznej, oznaczoną literą „M” będącej właścicielem pojazdu samochodowego lub dysponującej pojazdem samochodowym na podstawie innego tytułu prawnego, zameldowanej na pobyt stały lub tymczasowy w SPP stawka wynosi:
  a) na okres 1 miesiąca – 15,00 zł
  b) na okres 6 miesięcy – 80,00 zł
  c) na okres 12 miesięcy – 150,00 zł
  Dla jednej osoby zamieszkałej w SPP można wydać jeden abonament typu „M”. Abonament typu „M” uprawnia do postoju wyłącznie na jednej ulicy przyległej do miejsca zameldowania.
  3.8.za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „I”, która zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnym miejscu parkingowym osobie niepełnosprawnej, która posiada kartę parkingową osoby niepełnosprawnej i zarejestrowany na siebie pojazd samochodowy
  i posiada stosowne uprawnienia do kierowania tym pojazdem, stawka wynosi – 5,00 zł. Dla jednej osoby można wydać jeden abonament typu „I”.
  3.9.pojazd o którym mowa w ppkt. 3.8 parkujący na wyznaczonych miejscach dla osób
  niepełnosprawnych – stawka zerowa.
  3.10. za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „S” dla pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych służb i inspekcji powiatu brzeskiego stawka wynosi – 30,00 zł.
  3.11. za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska parkingowego (koperty) w wyznaczonym miejscu w SPP na cele związane z postojem pojazdu stawka wynosi:
  a) na okres 1 miesiąca – 300,00 zł
  b) na okres 6 miesięcy – 1350,00 zł
  c) na okres 12 miesięcy – 2400,00 zł
  3.12. za korzystanie z wydzielonego stanowiska parkingowego w SPP o długości 5,0 m – 6,0 m i szerokości 2,3 m – 2,5 m na cele handlowe, reklamowe, remontowe i inne stawka wynosi:
  a) na okres 1 dnia – 20,00 zł
  b) na okres 1 miesiąca – 400,00 zł
  3.13. pojazdy służb komunalnych posiadające stosowne identyfikatory – stawka zerowa.
  3.14. pojazdy zarządcy dróg miasta Brzeska, pojazdy administratora strefy płatnego parkowania- abonament typu ”0” – stawka zerowa.
  3.15. za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „H”, która zezwala na postój wskazanego pojazdu na ogólnodostępnych miejscach parkingowych Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepów – stawka zerowa.
  3.16. za postój pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym na ogólnodostępnych miejscach parkingowych w SPP – stawka zerowa. Obowiązkiem kierowcy w/w pojazdu jest oznaczenie go nalepką „EE” (pojazd elektryczny).
 4. Minimalna opłata o której mowa w pkt 3 ppkt. 3.1. – 3.5. wynosi 1,50 zł.
 5. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały stanowi wykaz dokumentów niezbędnych do wydania przez BOK SPP abonamentów o których mowa w pkt. 3.
 6. Od opłat zwolnione są pojazdy wyszczególnione w art. 13 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
 7. Za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdu w SPP lub za postój pojazdu w SPP ponad czas opłacony pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 75 zł , która pozwala na postój pojazdu w danym miejscu do
  4 godzin. Za postój pojazdu na zastrzeżonych miejscach parkingowych SPP takich jak koperta lub miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, opłata dodatkowa 150,00 zł.
 8. Stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za postój lub postój ponad czas opłacony udokumentowane zostaje poprzez sporządzenie dokumentacji fotograficznej i zawiadomienia zawierającego nr rejestracyjny pojazdu, datę i godzinę zdarzenia. Zawiadomienie zostaje umieszczone na przedniej szybie za wycieraczką pojazdu, którego kierowca nie uiścił opłaty za postój.
 9. Kierowca zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia lub w tym terminie złożyć pisemną reklamację w biurze administratora SPP.
 10. W razie uznania przyczyn nieuiszczenia opłaty za postój za zasadne, nie podejmuje się dalszych czynności w celu dochodzenia opłaty dodatkowej.
 11. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w pkt 9 podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 12. Windykację i egzekucję należności prowadzi administrator SPP.
 13. Właściciel pojazdu ma prawo wskazać osobę kierującą, która nie uiściła opłaty parkingowej, jednak w przypadku bezskutecznej windykacji opłaty dodatkowej od wskazanej osoby, właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową.
 14. Na oznaczonych w SPP miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych mają prawo do bezpłatnego postoju kierowcy, którzy posiadają kartę osoby niepełnosprawnej lub przewożą osobę niepełnosprawną z kartą osoby niepełnosprawnej. Na wezwanie kontrolerów SPP kierowca ma obowiązek okazać kartę osoby niepełnosprawnej i złożyć stosowne wyjaśnienie. W przypadku niezgodności danych kontroler ma obowiązek niezwłocznie wykonać dokumentacje fotograficzną i wystawić zawiadomienie.
 15. Osoby niepełnosprawne, które kierują pojazdem i posiadają kartę osoby niepełnosprawnej i abonament osoby niepełnosprawnej typu „I” mają prawo do postoju na ogólnodostępnym miejscu parkingowym SPP. Na wezwanie kontrolerów SPP kierowca ma obowiązek okazać kartę osoby niepełnosprawnej.
  W przypadku niezgodności danych kontroler ma obowiązek niezwłocznie wykonać dokumentacje fotograficzną i wystawić zawiadomienie. W przypadku gdy abonament typu „I” jest wykorzystywany przez nieuprawnioną osobę, administrator SPP ma prawo anulować w/w abonament.
 16. Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową (wzór europejski), są zwolnione z opłat za postój na wyznaczonych i oznakowanych miejscach dla osób niepełnosprawnych. Postój pojazdu na pozostałych miejscach parkingowych w SPP płatny jest zgodnie z obowiązującą taryfą.
 17. Postój w SPP można rozpocząć pozostawiając w pojeździe za przednią szybą skasowany bilet parkingowy, kartę/karty parkingowe, abonament lub dokonując zakupu biletu w Elektronicznym Systemie Opłat poprzez aplikację moBiLET.
 18. Zasady pobierania opłat:opłatę za zajęcie miejsca parkingowego w SPP należy dokonać przez:
  18.1 wykupienie biletu parkingowego w parkomacie, lub
  18.2. skasowanie karty parkingowej, lub
  18.3. wykupienie w biurze administratora SPP karty abonamentowej określonej w pkt 3, ppkt. 3.6., 3.7., 3.8., 3.10., 3.11., 3.12., 3.14., 3.15., lub
  18.4. zakup biletu elektronicznego za pomocą aplikacji mobilnej moBiLET w telefonie komórkowym.
 19. Przed wniesieniem opłaty należy wprowadzić ( wpisać) numer rejestracyjny pojazdu, dla którego postój jest opłacony. Obowiązek ten dotyczy wszystkich form płatności, które taką funkcje posiadają.
 20. Karty parkingowe obowiązują do wyczerpania lecz nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku.
 21. Ustala się, że karty parkingowe zachowują wartość nominalną lecz zmienia się ich czas, w którym jest opłacony postój pojazdu samochodowego i zmienia się on stosownie do zmiany cen określonych w punkcie 3 ppkt. 3.1 – 3.5.
  Mając na uwadze powyższe:
  21.1 dotychczasowa karta parkingowa półgodzinna o nominale 1,00 zł zachowuje swoją ważność na czas postoju, który wynosi 20 minut
  21.2 dotychczasowa karta parkingowa godzinna o nominale 2,00 zł zachowuje swoją ważność na czas postoju, który wynosi 40 minut
  21.3 dotychczasowa karta parkingowa dzienna o nominale 10,00 zł zachowuje swoją ważność na czas postoju, który wynosi 5 godzin 30 minut.
  W/w karty parkingowe upoważniają do postoju przez dany czas na wszystkich ogólnodostępnych miejscach parkingowych objętych SPP.
 22. Dowód dokonania opłaty parkingowej / bilet parkingowy, kartę parkingową, abonament /, należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób widoczny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby były widoczne dla kontrolujących. Niespełnienie powyższego warunku będzie powodować, że postój będzie traktowany jako nieopłacony.
 23. Obowiązkiem kierującego, który dokonuje opłaty parkingowej za pomocą elektronicznego systemu opłat moBiLET jest oznakowanie pojazdu odpowiednią naklejką lub kartką zgodnie z regulaminem korzystania
  z elektronicznego systemu opłat moBiLET. Niespełnienie powyższego warunku będzie powodować, że postój będzie traktowany jako nieopłacony.
 24. Kartę/karty parkingowe należy skasować poprzez trwałe zakreślenie znakiem ”X” lub usunięcie (całkowite wyrwanie) odpowiedniego okienka: miesiąca, dnia, godziny i minuty w chwili rozpoczęcia postoju.
 25. Opłaty parkingowe skasowane w sposób nieczytelny, niejednoznaczny lub nietrwały ( np. ołówkiem) oraz karty parkingowe wskazujące na wielokrotne używanie będą traktowane jako postój nieopłacony.
 26. Opłatę za postój wnosi się z góry bez uprzedniego wezwania, niezwłocznie z chwilą rozpoczęcia postoju pojazdu w miejscu przeznaczonym na postój i nie później niż po upływie 10 minut od czasu zajęcia miejsca parkingowego.
 27. Postój po upływie 5 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkomatu lub po upływie 5 minut od upływu czasu opłaconego za pomocą innych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.
 28. Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłaconego w parkomacie, poprzez płatność mobilną lub inną formę płatności, którego numer rejestracyjny nie został podany lub nieprawidłowo podany, pomimo, że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.
 29. W ramach czasu opłaconego na bilecie parkingowym, karcie parkingowej lub bilecie elektronicznym, można zmieniać miejsce postoju w SPP zachowując aktualny bilet/ kartę parkingową w miejscu widocznym za przednią szybą pojazdu.
 30. Wydzielone stanowiska parkingowe /koperty, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych/ stanowić mogą liczbę nie więcej niż 20% miejsc postojowych w ciągu ulicznym.
 31. Wykupienie karty abonamentowej nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec administratora SPP /lub Urzędu Miejskiego w Brzesku/ w przypadku braku miejsc postojowych.
 32. W razie utraty lub kradzieży duplikaty abonamentów są wydawane za odpłatnością w wysokości 5 zł.
 33. Do kontroli opłacania czasu postoju pojazdów upoważnieni są pracownicy administratora SPP posiadający identyfikatory.
 34. Kontrolerzy SPP mają obowiązek sprawdzić prawidłowość wypełnienia kart parkingowych, wiarygodność i ważność kart i biletów parkingowych, abonamentów i identyfikatorów oraz prawidłowość wykupienia biletu elektronicznego, a także czas postoju pojazdu.
 35. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży biletów parkingowych i kart abonamentowych.
 36. Wzory: zawiadomienia, biletów parkingowych, kart parkingowych, abonamentów oraz identyfikatorów określa administrator SPP.
 37. Uszkodzenie lub brak najbliższego parkomatu nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty parkingowej. W takim przypadku należy wnieść opłatę parkingową w najbliższym sprawnym parkomacie lub skasować kartę/ karty parkingowe lub zakupić bilet elektroniczny za pomocą aplikacji mobilnej moBiLET.
 38. Zniszczenie, zagubienie zawiadomienia, upomnienia do wniesienia opłaty dodatkowej nie zwalnia użytkownika pojazdu od odpowiedzialności, ani od obowiązku uiszczenia dodatkowej opłaty i poniesienia kosztów postępowania windykacyjnego.
 39. Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej można wnieść w formie pisemnej lub mailowej do administratora SPP w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane przez administratora SPP. Administrator SPP ma obowiązek w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wniesionej reklamacji powiadomić pisemnie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
 40. Opłatę określoną w pkt 7 uiszcza się w kasie administratora SPP przy ul. Browarnej 13a lub w kasie BOSiR w obiekcie basenu przy ul. Wiejskiej 12 lub przelewem na wskazany w zawiadomieniu rachunek bankowy BOSiR w tytule podając nr zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/330/2021
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 8 grudnia 2021 r.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania poszczególnych kart abonamentowych obowiązujących w Strefie Płatnego Parkowania w Brzesku:

 1. Karta abonamentowa typu „A” wydawana na podstawie:
  • dowodu osobistego;
  • dowodu rejestracyjnego lub dokumentu, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, umowy kredytu lub umowy użyczenia;.
 2. Karta abonamentowa mieszkańca typu ”M” wydawana jest na podstawie:
  • dowodu osobistego;
  • prawa jazdy;
  • dowodu rejestracyjnego lub dokumentu, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, umowy kredytu lub umowy użyczenia;
  • adres zameldowania stałego – oświadczenie;
  • adres zameldowania tymczasowego na dany okres – potwierdzenie urzędowe.
 3. Karta abonamentowa osoby niepełnosprawnej typu „I” wydawana jest na podstawie:
  • ważnej karty parkingowej osoby niepełnosprawnej – wzór europejski;
  • dowodu osobistego;
  • prawa jazdy;
  • dowodu rejestracyjnego lub dokumentu, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, umowy kredytu lub umowy użyczenia;
 4. Karta abonamentowa typu ”S” wydawana jest na podstawie:
  • wniosku jednostki organizacyjnej Gminy Brzesko lub
  • wniosku spółek gminnych Gminy Brzesko lub
  • wniosku jednostki organizacyjnej służb i inspekcji powiatu brzeskiego.
 5. Karta abonamentowa typu ”H” wydawana jest na podstawie:
  • dowodu osobistego;
  • dowodu rejestracyjnego lub dokumentu, z którego wynika potwierdzenie własności pojazdu lub dokumentu, z którego wynika posiadanie pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy najmu, umowy kredytu lub umowy użyczenia;
  • Legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia lub Legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepów.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR