Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Zasady parkowania – akty prawne

Obecnie Strefa Płatnego Parkowania w Brzesku funkcjonuje na podstawie:

  • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 2068, ze zm.). treść aktu
  • Uchwały Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz. U. Woj. Małop. z 2019r. poz. 2746). treść aktu
  • Uchwały Nr XXXIII/226/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/217/2016 z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz. U. Woj. Małop. z 2016r. poz. 7323). treść aktu

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 kwietnia 2019 r.
Poz. 2746

UCHWAŁA NR VI/52/2019
RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2019, poz.506) oraz art. 13 ust. l pkt l, art. 13b ust. 1 i ust. 4 pkt 2, art. 13f ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2068 z późn.zm.) Rada Miejska w Brzesku, uchwala co następuje :
§ 1. 1. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do Uchwały Nr IX/47/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Brzesko, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tych strefach, ustalenia opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania i sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Małop.
z 2015 r., poz. 2796 z późn. zm.).
2. Załącznikowi nr 2 uchwały, o której mowa w ust. 1 nadaje się nową treść określoną w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.
§ 3. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku.
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.   

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Brzesku
mgr Maria Kądziołka

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania oraz zasady
korzystania z miejsc postojowych w tych strefach.

 

1. Opłaty pobiera się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
2. Wysokość opłat:
a. za pierwsze rozpoczęte 30 minut parkowania – 1,00zł
b. za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania – 2,00 zł
c. za każde kolejne 30 minut parkowania – 1,00 zł
d. opłata dzienna 10,00zł
e. za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdu oznaczoną literą „A” – 75,00 zł
f. za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów mieszkańców zameldowanych na pobyt stały w Strefie Płatnych Parkingów mających zarejestrowany samochód na własne nazwisko oznaczoną literą „M” – 10,00 zł
g. za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów osób niepełnosprawnych posiadających stosowne uprawnienia i międzynarodową kartę osoby niepełnosprawnej, oznaczony literą „I” parkujących poza miejscem dla osób niepełnosprawnych – 3,00 zł
h. pojazdy o których mowa w pkc.„g” parkujące na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych – zerowa stawka.
i. za miesięczną kartę abonamentową oznaczoną literą „S” dla pojazdów służbowych jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko oraz jednostek organizacyjnych służb, i inspekcji powiatu brzeskiego w wysokości – 20,00 zł
j. za zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego (koperty) w wyznaczonym miejscu w SPP na cele związane z postojem pojazdu – 150,00złmiesięcznie
k. za korzystanie z wydzielonego stanowiska postojowego w SPP o długości 5 m i szerokości 2,2 m na cele handlowe, reklamowe, remontowe i inne – 300,00 zł miesięcznie
l. pojazdy służb komunalnych posiadające stosowne identyfikatory- stawka zerowa
m. za miesięczną kartę abonamentową dla pojazdów parkujących na części ul. Powstańców Warszawy tj.  od ul. Solskiego do skrzyżowania z ul. Mościckiego oznaczoną literą “D”- 15zł.
n. pojazdy Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi I stopnia oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepów, zaopatrzone w stosowne identyfikatory – stawka zerowa.
3. Od opłat zwolnione są pojazdy wyszczególnione w art. 13 ust.3 ustawy o drogach publicznych.
4. O wydaniu identyfikatorów do bezpłatnego parkowania decyduje Burmistrz Brzeska.
5. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu w SPP lub za parkowanie pojazdu w SPP ponad czas opłacony pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00zł.
6. Stwierdzenie nieuiszczenia opłaty za parkowanie lub parkowanie ponad czas opłacony udokumentowane zostaje poprzez sporządzenie zawiadomienia, wg wzoru dołączonego do niniejszego załącznika. Zawiadomienie zostaje umieszczone za wycieraczką pojazdu, którego kierowca nie uiścił opłaty za parkowanie.
7. Kierowca zobowiązany jest do wniesienia opłaty dodatkowej w terminie do 14 dni od dnia nieuiszczenia opłaty za parkowanie na konto wskazane w Zawiadomieniu.
8. W razie uznania przyczyn nieuiszczenia opłaty za parkowanie za zasadne nie podejmuje się dalszych czynności w celu dochodzenia opłaty dodatkowej. Opłata dodatkowa nieuiszczona w terminie określonym w pkt. 8 podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Windykację i egzekucję należności prowadzi administrator Strefy Płatnego Parkowania.
10. Właściciel pojazdu ma prawo wskazać osobę kierującą, która nie uiściła opłaty parkingowej, jednak w przypadku bezskutecznej windykacji opłaty dodatkowej od wskazanej osoby, Właściciel pojazdu ma obowiązek uiścić opłatę dodatkową.
11. Ustala się następujące karty parkingowe i bilety zakupione w parkometrach (bilety parkingowe) upoważniające do parkowania w strefie płatnego parkowania zwanej dalej SPP.
a. półgodzinne o nominale 1,00 zł
b. godzinne o nominale 2,00 zł
c. dzienne o nominale 10,00 zł upoważniające do parkowania przez jeden dzień na wszystkich parkingach objętych strefą płatnego parkowania.
12. Na oznaczonych w SPP miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych mogą parkować bez opłat kierowcy, którzy posiadają kartę osoby niepełnosprawnej lub przewożą osobę niepełnosprawną z kartą osoby niepełnosprawnej. Na wezwanie kontrolerów SPP kierowca ma obowiązek okazać kartę osoby niepełnosprawnej i złożyć stosowne wyjaśnienie. W przypadku niezgodności danych kontroler ma obowiązek niezwłocznie
wykonać dokumentacje fotograficzną i wystawić Zawiadomienie.
13. Osoby niepełnosprawne, które kierują pojazdem i posiadają kartę osoby niepełnosprawnej i abonament osoby niepełnosprawnej mają prawo parkować pojazd na ogólnodostępnym miejscu parkingowym SPP. Na wezwanie kontrolerów kierowca ma obowiązek okazać kartę osoby niepełnosprawnej. W przypadku niezgodności danych kontroler ma obowiązek niezwłocznie wykonać dokumentacje fotograficzną i wystawić
Zawiadomienie.
14. Osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową (wzór europejski), parkując pojazd na wyznaczonych, oznakowanych miejscach dla osób niepełnosprawnych są zwolnione z opłat za parkowanie. Parkowanie pojazdu na pozostałych miejscach postojowych w SPP płatne jest zgodnie z obowiązującą taryfą
15. Parkowanie w SPP można rozpocząć pozostawiając w pojeździe za przednią szybę skasowaną kartę/karty parkingowe, bilety parkingowe lub dokonując zakupuj biletu w Elektronicznym Systemie Opłat
16. Zasady pobierania opłat: Opłata za zajęcie miejsca parkingowego w SPP dokonywana jest przez:
I. wykupienie karty parkingowej w ogólnodostępnych oznaczonych punktach sprzedaży (sklepy, kioski i inne
placówki handlu detalicznego), lub
II. wykupienie biletu parkingowego w parkometrze lub
III. wykupienie w biurze administratora SPP karty abonamentowej określonej w ust.2 lit. e, f, g, h, i lub
IV. zakup biletu elektronicznego za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym
17. Dowód dokonania opłaty parkingowej (kartę parkingową, bilet parkingowy, abonament), należy umieścić za przednią szybą pojazdu, w sposób widoczny i nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, tak aby były widoczne dla kontrolujących.
18. Obowiązkiem kierującego, który dokonuje opłaty parkingowej za pomocą elektronicznego systemu opłat jest oznakowanie pojazdu odpowiednią naklejką lub kartką zgodnie z zasadami korzystania z elektronicznego systemu opłat. Niespełnienie powyższego warunku będzie powodować, że postój będzie traktowany jako nieopłacony.
19. Karty skasowane w sposób nieczytelny, niejednoznacznie lub nietrwale oraz wskazujące na wielokrotne używanie będą traktowane jako postój nieopłacony.
20. Opłatę za parkowanie należy wnieść niezwłocznie po zajęciu miejsca przeznaczonego na parkowanie.
21. W ramach czasu oznaczonego na karcie parkingowej, bilecie parkingowym lub bilecie elektronicznym, można zmieniać miejsce postoju w SPP zachowując kartę parkingową (aktualną) w miejscu widocznym za przednia szybą pojazdu.
22. Wydzielone stanowiska postojowe (koperty) stanowić mogą liczbę nie więcej niż 20% miejsc postojowych w ciągu ulicznym.
23. Wykupienie karty abonamentowej nie uprawnia do zastrzegania stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec administratora SPP (lub Urzędu Miejskiego) w przypadku braku miejsc postojowych
24. W razie utraty lub kradzieży duplikaty kart są wydawane za pełna odpłatnością
25. Do kontroli opłacania czasu postoju pojazdów upoważnieni są pracownicy służby SPP posiadający identyfikatory.
26. Kontrolerzy mają obowiązek sprawdzić prawidłowość wypełnienia kart parkingowych, wiarygodność ważność kart i biletów parkingowych, abonamentowych i identyfikatorów oraz prawidłowość wykupienia biletu elektronicznego, a także czas parkowania pojazdu
27. Wzory kart parkingowych oraz potwierdzających opłaty abonamentowe, lub uprawnienie do stawki zerowej określa administrator SPP.
28. Opłaty określone w ust. 2 lit. a-d są opłatami minimalnymi.
29. Uszkodzenie lub brak najbliższego urządzenia parkingowego (parkometru) nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty parkingowej. W takim przypadku należy wnieść opłatę parkingową w najbliższym sprawnym urządzeniu parkingowym (parkometrze) lub wykupić kartę/karty parkingowe w ogólnodostępnych, oznaczonych punktach sprzedaży lub zakupić bilet elektroniczny za pomocą aplikacji „moBILET”
30. Reklamację od nałożonej opłaty dodatkowej można wnieść w formie pisemnej do administratora SPP w terminie do 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane przez administratora SPP. Administrator ma obowiązek w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wniesionej reklamacji powiadomić pisemnie o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.

 

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Font Resize
Kontrast