Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Nabór pracowników

OGŁOSZENIE PRACA – 14.12.2022

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko:

KONSERWATOR

Miejsce pracy: KRYTA PŁYWALNIA BOSiR W BRZESKU

CV z klauzulą RODO prosimy przesyłać na e-maila: kadry@sportbrzeski.pl


OGŁOSZENIE PRACA – 14.12.2022

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko:

KONTROLER STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

Miejsce pracy: STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA W BRZESKU

CV z klauzulą RODO prosimy przesyłać na e-maila: kadry@sportbrzeski.pl


OGŁOSZENIE PRACA – 08.12.2022

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko:

RATOWNIK WODNY (umowa o pracę – 4300,00 zł)

Miejsce pracy: Kryta Pływalnia BOSiR w Brzesku.

CV oraz aktualne uprawnienia prosimy przesyłać na e-maila: menadzer@sportbrzeski.pl


OGŁOSZENIE PRACA – 20.04.2022

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko:

RATOWNIK WODNY (umowa o pracę)

Miejsce pracy: Kryta Pływalnia BOSiR w Brzesku.

CV oraz aktualne uprawnienia prosimy przesyłać na e-maila: menadzer@sportbrzeski.pl


OGŁOSZENIE PRACA:

  • STANOWISKO: INSTRUKTOR/KA  AQUA AEROBIC
  • MIEJSCE PRACY: KRYTA PŁYWALNIA BOSiR W BRZESKU
  • RODZAJ UMOWY: UMOWA ZLECENIE
  • kontakt: menadzer@sportbrzeski.pl

OGŁOSZENIE – 8.10.2018

  • Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko: KONSERWATOR (umowa o pracę), preferowane uprawnienia energetyczno – eksploatacyjne. 

Miejsce pracy: Obiekty BOSiR w Brzesku.

CV, aktualne uprawnienia prosimy przesyłać na e-maila: menadzer@sportbrzeski.pl

  • Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko: POMOCNICZE i OBSŁUGI – POMOC ADMINISTRACYJNA (umowa o pracę).

Miejsce pracy: Obiekty BOSiR w Brzesku.

CV prosimy przesyłać na e-maila: menadzer@sportbrzeski.pl

  • Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko: RATOWNIK WODNY (umowa o pracę).

Miejsce pracy: Kryta Pływalnia BOSiR w Brzesku.

CV, aktualne uprawnienia prosimy przesyłać na e-maila: menadzer@sportbrzeski.pl


OGŁOSZENIE – 8.05.2018 r.

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko: KONSERWATOR (umowa o pracę), preferowane uprawnienie energetyczno – eksploatacyjne. 

Miejsce pracy: Kryta Pływalnia BOSiR w Brzesku.

CV, aktualne uprawnienia prosimy przesyłać na e-maila: menadzer@sportbrzeski.pl lub biuro@sportbrzeski.pl


Ogłoszenie – 11.04.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Ogłoszenie – 19.03.2018 r.

Ogłoszenie o naborze_19.03.2018

Ogłoszenie – 04.08.2017

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko pracy  
RATOWNIK WODNY.
Osoby młode, chętne do pracy, sumienne i odpowiedzialne proszone są o składanie podań oraz CV w sekretariacie Krytej Pływalni w Brzesku, ul. Wiejska 12 lub na adres: menadzer@sportbrzeski.pl

Zapewniamy możliwość zorganizowania i opłacenia kursu na w/w stanowisko, kursu KPP oraz zapewniamy pracę na umowę w pełnym wymiarze.


Ogłoszenie – 03.02.2017

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na stanowisko RATOWNIK WODNY (umowa o pracę)

Miejsce: Kryta Pływalnia BOSiR w Brzesku.

CV, aktualne uprawnienia – prosimy przesłać na e-maila:

biuro@sportbrzeski.pl lub menadzer@sportbrzeski.pl


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

BRZESKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BRZESKU, UL. WIEJSKA 12, 32-800 BRZESKO

Informuję, że w wyniku procedury naboru na stanowisko Kierownik BOK Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku wybrano Pana Mariusza Styczeń.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił obligatoryjne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika BOK Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku oraz osiągnął najlepszy wynik w ramach przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu samorządu gminnego, strefy płatnego parkowania w Brzesku oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego.

Dyrektor BOSiR, mgr Marek Dadej

16.08.2012 r.


Ogłoszenie o naborze (17.07.2012)

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm. ) , w związku z art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr.223 , poz. 1458 z późn.zm. )

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :

Kierownik Biura Obsługi Klienta

Strefy Płatnego Parkowania w Brzesku

Ogólne informacje o stanowisku pracy:

Stanowisko: Kierownik BOK Strefy Płatnego Parkowania – 1/2 etatu

Praca biurowa przy komputerze

Miejsce : Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku, ul. Wiejska 12

Bezpośrednia podległość: Dyrektor BOSiR

1. Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– ukończone studia magisterskie o specjalności technicznej lub ekonomicznej

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

– co najmniej pięcioletni staż pracy na podobnym stanowisku lub pokrewnym stanowisku kierowniczym

– znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków z zakresu: samorządu gminnego oraz innych przepisów regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego,

– dobra znajomość obsługi komputera w zakresie Windows ( pakiet MS Office), poczty, Internetu,

– niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie w zakresie ruchu drogowego i transportu

– znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Stref Płatnego Parkowania

– wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania, miłego, otwartego usposobienia

– wysoka sprawność w obsłudze sprzętu komputerowego

– komunikatywność, kreatywność, talent organizacyjny

– umiejętność profesjonalnej obsługi Klientów

3. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

– prowadzenie BOK Strefy Płatnego Parkowania

– dbanie o oznakowanie pionowe i poziome miejsc parkingowych

– prowadzenie ewidencji i rozliczanie kart parkingowych

– dystrybucja kart parkingowych do punktów sprzedaży

– prowadzenie postępowania w trybie egzekucji administracyjnej

– nadzór pracy podległych pracowników

– gromadzenie danych dostarczonych przez służbę parkingową

– aktywna współpraca z innymi pracownikami BOSiR

– wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych

– kontrolowanie jakości świadczonych usług

– przedstawianie Dyrektorowi BOSiR wniosków dotyczących funkcjonowania SPP w Brzesku

– ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi BOSiR w zakresie realizacji zadań statutowych,

Wymagane dokumenty:

– kwestionariusz osobowy,

– list motywacyjny

– kopia dowodu osobistego,

– C.V. z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

– kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie,

– kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,

– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

– oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,

– oświadczenie o treści ;

Oświadczam iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. NR 223, poz. 1458 z późn. zm. ) wraz z podpisem kandydata.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej Kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz adresem z dopiskiem „ Oferta na stanowisko : Kierownik BOK Strefy Płatnego Parkowania” w terminie do dn.31 lipca 2012 r. do godz. 15.00 ( decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych będą odsyłane listem poleconym lub zwracane do rąk własnych zainteresowanym osobom.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny, CV oraz oświadczenia kandydata winny być opatrzone podpisem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 68 65 002 lub email: biuro@sportbrzeski.pl

Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:

mgr Marek Dadej

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR