Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Orlik 2012

Czynne codziennie od 16:00 – 21:30

Kompleks boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią „ORLIK 2012” oferuje możliwość czynnego wypoczynku przez cały rok bezpłatnie. W skład kompleksu wchodzi boisko do piłki nożnej oraz boisko uniwersalne do koszykówki, siatkówki oraz tenisa ziemnego.

Rezerwacja bezpośrednio w biurze ORLIKA na terenie obiektu lub telefonicznie u animatorów sportu:

 • Szczepan Smoleń tel. 516 546 302

WAŻNA INFORMACJA!!!

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 1/2021 dyrektora BOSiR w Brzesku od 1 lutego 2021 r. wprowadza się cennik opłat za wynajem boisk sportowo-rekreacyjnych ORLIK 2012 przy Brzeskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brzesku:

Ustala się następujące stawki za korzystanie z boisk sportowych ORLIK :

 1.  Bezpłatnie dla szkół w dni powszednie, objęte nauką szkolną od godz. 8:00 -15:00 oraz bezpłatnie przez cały tydzień dla dzieci i młodzieży indywidualnie korzystającej z boiska.
 2.  40 zł brutto za godzinę dla Klubów sportowych, stowarzyszeń, akademii piłkarskich, firm oraz instytucji.
 3.  10 zł brutto opłata za oświetlenie /1 godzina

Płatność w Kasie Krytej Pływalni Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.


Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych Moje boisko-Orlik 2012

 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 jest Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzesku.
 2. Kompleks boisk jest czynny od 8.00 do 21.30 z zastrzeżeniem, że:
  • w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni nauki szkolnej w pierwszej kolejności z boiska korzystają uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Brzesko w ramach lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych,
  • w pozostałych godzinach i dniach wolnych od zajęć lekcyjnych z boiska mogą korzystać wszyscy chętni przy czym pierwszeństwo mają grupy zorganizowane, które dokonają rezerwacji u pełniącego na obiekcie dyżur trenera środowiskowego. Wzór wniosku o rezerwację określa załącznik do regulaminu.
 3. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 2 lit. „a” nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego.
 4. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 2 lit. „b” koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu.
 5. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 6. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego ( na boisku piłkarskim z nawierzchnią ze sztucznej trawy nie można używać korków. Można grać jedynie w typowych butach sportowych z podeszwą gumową lub gumo podobną ). Na boisku wielofunkcyjnym ( do koszykówki i siatkówki) można grać w typowych butach sportowych z podeszwą gumową lub gumo podobną w kolorze jasnym.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  • używania butów z korkami lub kolcami,
  • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład, rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.,
  • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  • wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  • palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
  • zaśmiecania,
  • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  • przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia ( bez opiekuna ) po zmroku,
  • wprowadzania zwierząt,
  • korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu,
  • przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 9. Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie korzystania z obiektu.
 10. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
 11. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
 12. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk oraz pomieszczeń socjalnych odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające a w przypadku osób niepełnoletnich – ich prawni opiekunowie.
 13. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 14. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu a w szczególności do uwag pracownika obiektu.
 15. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 16. Każdy użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia upoważnionego pracownika obiektu o zauważonych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 17. Ryzyko związane z amatorskim lub wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający sport, w związku z czym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu związane z ryzykiem sportowym, wynikłe z związku z korzystaniem z urządzeń boiska.
 18. W miesiącach wakacyjnych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu zatwierdzony przez Dyrektora Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 19. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 7 i 8 korzystania z boisk podejmuje trener środowiskowy lub inny upoważniony pracownik obiektu, który w zależności od sytuacji może: – nakazać zmianę obuwia sportowego, – zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, – nakazać opuszczenie terenu boisk.
 20. Dyrektor Brzeskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z uwagi na organizowane imprezy.
 21. Każdy korzystający z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem porządkowym korzystania z obiektu i do przestrzegania jego postanowień w trakcie korzystania.
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR