Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Regulamin krytej pływalni

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI

BRZESKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

W BRZESKU

I. Przepisy Krytej Pływalni BOSIR

 1. Kryta Pływalnia jest obiektem Urzędu Miejskiego w Brzesku.
 2. Kryta Pływalnia jest otwarta codziennie w godz. 6:30 – 22:00 (wyjście Klientów z wody i niecki basenowej do 21.45).
 3. Maksymalna liczba osób na niecce basenowej (w wodzie) wynosi 73 osoby.
 4. Regulamin Krytej Pływalni znajduje się przy wejściu do obiektu, na stronie internetowej www.sportbrzeski.pl oraz do wglądu w kasie.
 5. Wszystkie osoby korzystające z obiektu Krytej Pływalni i jej urządzeń zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Krytej Pływalni oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 6. Nieznajomość regulaminu oraz instrukcji użytkowania sauny, jacuzzi, zjeżdżalni i solarium, nie zwalnia z odpowiedzialności za nieprawidłowe użytkowanie pływalni i jego urządzeń, a BOSIR nie ponosi odpowiedzialności za negatywne tego skutki.
 7. Wejście na teren hali basenowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją zasad zapisanych w Regulaminie Krytej Pływalni.
 8. Wszyscy znajdujący się na terenie hali basenowej muszą podporządkować się nakazom ratowników pełniących dyżur.
 9. Z pływalni mogą korzystać:
  – osoby indywidualnie,
  – umiejące pływać,
  – osoby nie umiejące pływać mogące przebywać tylko w strefie do 120 cm. głębokości wody,
  – osoby i grupy uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
  – dzieci do lat 8 tylko pod opieką dorosłych,
  – grupy zorganizowane pod opieką instruktorów, trenerów lub nauczycieli wychowania fizycznego lub innej uprawnionej osoby Dz.U.Nr.57 z dnia 7.06.1997r.par.4pkt.2,
  – osoby z niepełnosprawnością funkcjonujące samodzielnie,
  – osoby z niepełnosprawnością wymagające pomocy opiekuna.
 10. Osoby przebywające na terenie obiektu Krytej Pływalni naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektu, bez prawa zwrotu uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

  II. Zasady korzystania z pływalni przez Klientów BOSIR
  1. Uprawnionymi do korzystania z usług świadczonych w obiekcie Krytej Pływalni są osoby posiadające ważne karnety, bilety wstępu lub nabyły prawo do korzystania na podstawie zawartych umów, porozumień, uzgodnień. Podstawą naliczania opłat jest cennik zatwierdzony przez Dyrektora BOSiR.
  2. Opłata za bilety jednorazowe pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
  3. Dopłata za pobyt w strefie płatnej hali basenowej powyżej wykupionego czasu, naliczana jest proporcjonalnie do ceny biletu w cyklach 6 minutowych.
  4. Kaucja zwrotna za wykupiony karnet magnetyczny BOSIR wynosi 25 zł. Za zgubienie lub uszkodzenie karnetu kaucja nie podlega zwrotowi.
  5. Przy wejściu na obiekt pływalni wydawany jest pasek wejściowy (transponder), który podlega zwrotowi w kasie pływalni przy rozliczeniu pobytu. Zagubienie lub uszkodzenie paska wejściowego skutkuje opłatą 25 zł.
  6. O naliczeniu płatności za pobyt na pływalni decyduje czas wydania i rozliczenia paska wejściowego (transpondera). Naliczenie opłaty odbywa się na podstawie aktualnego cennika.
  7. Klienci mogą korzystać z pływalni tylko w obecności dyżurnego ratownika wodnego zatrudnionego przez BOSiR w Brzesku.
  8. Ubranie wierzchnie należy pozostawić w szatni głównej w holu wraz z obuwiem zewnętrznym umieszczonym w reklamówce jednorazowej.
  9. Przed wejściem do szatni mokrej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (niedopuszczalne jest chodzenie boso).
  10. Na terenie hali basenowej obowiązuje strój kąpielowy (pkt. 13 regulaminu) oraz obuwie basenowe (typu klapki). Dopuszczalne jest używanie innego stroju oraz innego obuwia (TYLKO dla gości podczas dekoracji zwycięzców w zawodach pływackich – po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem BOSIR zasad dezynfekcji obuwia).
  11. Korzystanie z szatni mokrej jest obowiązkowe dla wszystkich Klientów.
  12. Osoby korzystające z hali basenowej są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek.
  13. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralniach:
  – dla kobiet i dziewczynek strój jedno – lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,
  – dla mężczyzn i chłopców kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni.
  14. Przed opuszczeniem szatni, szafkę należy pozostawić zamkniętą.
  15. Każdy użytkownik przed wejściem na teren niecki basenowej, zobowiązany jest do umycia z użyciem mydła całego ciała i dezynfekcji stóp w brodziku.
  16. Po skorzystaniu w trakcie pływania z WC, przed ponownym wejściem do wody należy bezwzględnie umyć całe ciało pod natryskiem.
  17. Na pływalni i innych pomieszczeniach użytkowych znajdujących się na terenie obiektu należy zachować ciszę, a w razie potrzeby głośno i zdecydowanie wzywać pomocy.
  18. Przedmioty wartościowe oraz pieniądze należy pozostawić w depozycie znajdującym się w kasie pływalni. Opłata za depozyt zgodna z cennikiem.
  19. Osoby korzystające z pływalni (niecki sportowej, rekreacyjnej oraz jacuzzi) zobowiązane są do stosowania czepka kąpielowego.
  20. Klienci korzystający ze sprzętu dmuchanego tj. koła, pływaczki itp. mogą pływać tylko w strefie do 120 cm. głębokości wody.
  21. Osoby indywidualne i grupy zorganizowane mogą korzystać ze stroju i sprzętu (płetwy, monopłetwy, aparaty do nurkowania) lub innego sprzętu specjalistycznego po wcześniejszym uzgodnieniu z ratownikiem pełniącym dyżur.
  22. Wchodzenie i wychodzenie z niecki basenu może odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych: schody lub drabinki.
  23. Na torach basenu sportowego (pływackiego) obowiązuje ruch prawostronny oraz zakaz pływania w poprzek basenu. Dopuszczalna liczba pływających na jednym torze to 8 osób.
  24. Na basenie sportowym (pływackim) wyznaczone są tory o nr 1 i nr 2 przeznaczone do nauki pływania. Korzystanie z tych torów zgodnie z cennikiem.
  25. Na basenie sportowym (pływackim) na torach nr 3,4,5,6 zabrania się nauki pływania.
  26. Zabrania się skakania do wody bez zezwolenia ratownika.
  27. Zaleca się kąpiel bez biżuterii (m.in. zegarki, pierścionki, obrączki, bransoletki, rzemyki, łańcuszki, kolczyki, ozdoby we włosach itp.). Wejście w biżuterii na własną odpowiedzialność.
  28. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania oraz poleceń ratownika pełniącego dyżur.
  29. Korzystający z sauny powinni stosować się do regulaminu, obowiązujących instrukcji oraz zaleceń obsługi.
  30. Z sauny, zarówno przy niecce basenowej jak i na I piętrze osoby niepełnoletnie mogą korzystać tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego/pełnoletniego opiekuna.
  31. Zabrania się wstępu na pływalnię osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
  32. Zabrania się korzystania z pływalni osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybicę, brodawicę, rumień róża itp., otwarte skaleczenia, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.
  33. Osobom korzystającym z plaży, niecki basenowej oraz całego terenu pływalni zabrania się:

– biegać po plażach otaczających nieckę basenową,

– wieszać, siadać na linach torowych,

– wpychania i wrzucania do wody innych użytkowników,

– skakać do wody z rozbiegu,

– wykonywać skoków „na główkę” z boku basenu i na płytkiej stronie niecki,

– hałaśliwego zachowania,

– wszczynania fałszywych alarmów,

– spożywania posiłków oraz żuć gumy,

– używania mydła i innych środków chemicznych,

– wjeżdżania wózkami dla dzieci,

– zaśmiecania i zanieczyszczania wody,

– używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,

– załatwiać potrzeby fizjologiczne w wodzie,

– wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

– wnoszenia żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,

– kąpieli nago, również pod prysznicami,

– wnoszenia ubrań, dokumentów, kluczy samochodowych, telefonów komórkowych,

– pozostawianie bez nadzoru dzieci do lat 8 będących pod opieką dorosłych,

– wnosić i pić alkohol, palić papierosy, e-papierosy,

– niszczenia wyposażenia oraz terenów zielonych,

– wprowadzania zwierząt,

– używania własnych urządzeń elektrycznych,

– wchodzić w obuwiu do tzw. ”strefy mokrej” (natryski, hala pływalni).

 1. Za bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie niecki basenowej odpowiedzialny jest ratownik pełniący dyżur. W przypadku zajęć grup zorganizowanych również jej opiekun.
 2. W sytuacjach alarmowych na sygnał ratownika (długi dźwięk gwizdka; minimum 3 sekundy) osoby przebywające w niecce basenowej są zobowiązanie do natychmiastowego jej opuszczenia i podporządkowania się poleceniom dyżurujących ratowników.
 3. Dzieci używające pieluch mogą korzystać z niecki basenowej wyłącznie w pieluchomajtkach przeznaczonych do kąpieli w basenach publicznych.
 4. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie stanu zdrowia należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 5. Klienci zobowiązani są do zgłaszania dyżurującemu ratownikowi zaobserwowane nieprawidłowości i występujące zagrożenia.
 6. Opiekun osoby z niepełnosprawnością powinien być w stroju kąpielowym umożliwiającym udzielenie natychmiastowej pomocy osobie, nad którą sprawuje opiekę.
 7. Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma obowiązek zgłoszenia w kasie pływalni oraz ratownikowi pełniącemu dyżur, że osoba z niepełnosprawnością będzie korzystała z niecki basenowej.
 8. Osoba z niepełnosprawnością wraz z opiekunem ma obowiązek korzystania z przeznaczonej do tego celu wydzielonej szatni.
 9. Osoby z niepełnosprawnością, poruszające się wyłącznie na wózku inwalidzkim zobowiązane są do zmiany wózka na wózek basenowy.
 10. Osoby, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać z usług pływalni.
 11. Użytkownik, który swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem spowodował zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie wyposażenia obiektu zobowiązany jest pokryć zaistniałą szkodę w pełnej wysokości.
 12. Za szkody wyrządzone na terenie obiektu powstałe w skutek nieprzestrzegania regulaminu obiektu, instrukcji użytkowania oraz poleceń obsługi odpowiada ich użytkownik w pełnej wysokości.
 13. BOSIR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.

III. Zasady korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane

 1. Za grupę zorganizowaną uważa się taką, która posiada opiekuna, uzgodniła wcześniej swój pobyt i jest odnotowana na stanowisku kasjerskim.
 2. Opiekun zobowiązany jest przybyć z grupą na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść z grupą na teren pływalni.
 3. Grupa bez opiekuna nie będzie wpuszczona na pływalnię.
 4. Grupy zorganizowane muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, który będzie odpowiedzialny za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie pływalni.
 5. Opiekunowi grupy zorganizowanej przysługuje wstęp wolny na czas pobytu grupy.
 6. Grupa wchodzi na pływalnię równocześnie, a opiekun ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy przed i po zajęciach. W przypadku niezgodności zgłasza ten fakt dyżurującemu ratownikowi.
 7. Obowiązek zapoznania uczestników grup z regulaminem pływalni oraz wszystkich instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń spoczywa na opiekunie grupy.
 8. Opiekun grupy po wejściu na teren pływalni zobowiązany jest skontaktować się z dyżurnym ratownikiem, celem ustalenia zasad korzystania z basenów.
 9. Opiekun grupy zobowiązany jest do przebywania na terenie pływalni w stroju kąpielowym oraz w obuwiu basenowym umożliwiającym natychmiastowe wejście do wody.
 10. Podczas korzystania ze zjeżdżalni grup zorganizowanych, obecność opiekuna grupy na starcie zjeżdżalni jest obowiązkowa.
 11. Na sygnał oznaczający koniec zajęć uczestnicy grupy powinni natychmiast wyjść z wody.
 12. Po zakończonych zajęciach grupa powinna złożyć sprzęt pływacki (deski, makarony, pływaki, płetwy, piłki, itp.) w wyznaczonych miejscach.
 13. Grupy zorganizowane korzystające z pływalni upoważnione są do wejścia do strefy płatnej na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i do jej opuszczenia niezwłocznie, nie później jednak niż 20 minut po zakończonych zajęciach.
 14. Za paski wejściowe (transpondery) powierzone uczestnikom grup zorganizowanych odpowiada jej opiekun.

  IV. Instrukcja korzystania ze zjeżdżalni
  1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu obiektu oraz instrukcja użytkowania zjeżdżalni.
  2. Zjeżdżalnia jest miejscem o podwyższonym ryzyku zaistnienia urazu ciała.
  3. Ze zjeżdżalni mogą korzystać wyłącznie dzieci powyżej 8 roku życia.
  4. Przed zjazdem należy sprawdzić, czy w rynnie znajduje się woda. Zjazd na sucho surowo wzbroniony.
  5. Zjazd odbywa się pojedynczo lub w parze (rodzic z dzieckiem) – zgodnie z instrukcją na piktogramie.
  6. Należy obserwować kolor świateł nad rynną zjeżdżalni. Kolor czerwony oznacza bezwzględny zakaz zjazdu rynną:
  – kolor czerwony – zakaz zjazdu
  – kolor zielony – wolny zjazd
  7. Po zapaleniu się światła zielonego należy:
  – spokojnie wejść na odcinek startowy,
  – schylić się i dać pół kroku do przodu wchodząc do rury na jej początek, zająć właściwą pozycję (usiąść w rynnie nogami w kierunku jazdy),
  – lekko odepchnąć się rękami od bocznych ścian rynny zjazdowej lub drążka, zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się w rynnie,
  – przez cały czas trwania zjazdu obserwować przód rynny (przed nogami) tak by w momencie jakiegokolwiek spotkania z poprzednikiem zjazdu w porę przyhamować nie doprowadzając do zderzenia,
  – po wpadnięciu do lądowiska natychmiast je opuścić robiąc miejsce dla innych zjeżdżających,
  – wszelkie zauważone usterki należy natychmiast zgłosić ratownikowi.
  8. Start i zjazd następuje w pozycji siedzącej lub leżącej na plecach z nogami skierowanymi w dół (instrukcja na piktogramie).
  9. Obowiązuje bezwzględny zakaz zatrzymywania się w trakcie zjazdu.
  10. Korzystającym ze zjeżdżalni nie wolno powodować sytuacji, które mogą sprowadzić na samego użytkownika lub innych użytkowników niebezpieczeństwo odniesienia urazów ciała lub utraty życia.
  11. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane do podporządkowania się nakazom ratownika.
  12. Na zjeżdżalni zabrania się:
  – użytkowania zjeżdżalni w przypadku zauważonych przez użytkownika uszkodzeń zabezpieczeń sygnalizacji świetlnej, konstrukcji nośnej, rynny ślizgowej, braku dostatecznej ilości wody lub innych niesprawności technicznych,
  – korzystania ze zjeżdżalni bez dopływu wody,
  – zjeżdżania w grupach,
  – zjeżdżania w pozycji innej niż wskazanej w instrukcji na piktogramie,
  – wbiegania na ślizg rynny w celu przyspieszania prędkości zjazdu, zjeżdżania z rozpędu lub głową naprzód,
  – biegania i popychania się na podeście startowym i schodach,
  – wchodzenia do rynny zjazdowej pod prąd do góry od strony lądowiska,
  – zjeżdżania z jakimikolwiek przedmiotami stwarzającymi zagrożenie dla osób dokonujących zjazdu i mogących uszkodzić powierzchnię ślizgową rynny.
  13. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszej instrukcji pełnią ratownicy.

V. Przepisy końcowe:

 1. Ratownicy noszą jednolity strój koloru czerwonego z napisem „ratownik” oraz posiadają gwizdek alarmowy.
 2. Punkt medyczny, defibrylator oraz telefon alarmowy znajduje się na hali basenowej w dyżurce ratowników.
 3. Ostatnie wejście na nieckę basenową może nastąpić o godzinie 21.00. Wyjście Klientów z wody i niecki basenowej do 21.45.
 4. Za bezpieczeństwo podczas zawodów sportowych odpowiedzialność ponosi organizator zawodów.
 5. Pływalnia BOSIR nie posiada niecki dla dzieci do lat trzech.
 6. Skargi i wnioski można zgłaszać w sekretariacie pływalni od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00, w kasie pływalni w godzinach otwarcia lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@sportbrzeski.pl.
 7. Dyrektor BOSIR zastrzega sobie prawo do rezerwacji lub wyłączenia określonych obszarów obiektu pływalni z użytkowania.
 8. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień wydać zakaz dalszego korzystania z pływalni.
 9. Osoby korzystające z pływalni zobowiązane są do przestrzegania poleceń ratowników pełniących dyżur oraz do bezwzględnego podporządkowania się ich nakazom w sprawach dotyczących porządku i bezpieczeństwa na terenie pływalni oraz przestrzegania regulaminu.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z basenów oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem).
 11. Prowadzenie odpłatnych zajęć z nauki pływania i doskonalenia pływania na Krytej Pływalni BOSiR przez osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, wymaga zgody Dyrektora BOSiR oraz zawarcia umowy regulującej zasady prowadzenia tych zajęć.
 12. Prawo do prowadzenia działalności na Krytej Pływalni BOSiR innej niż zawartej w punkcie 11 mają osoby fizyczne i prawne po uprzednim zawarciu umowy z Dyrektorem BOSiR.
 13. Na terenie niecki basenowej obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób nie korzystających z kąpieli, za wyjątkiem: obsługi, osób prowadzących zajęcia oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością.
 14. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na nieckę basenową ze względu na ilość osób na niej przebywających.
 15. Umieszczanie reklam, ogłoszeń oraz prowadzenia akcji promocyjnych możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody Dyrektora BOSIR.
 16. Na terenie pływalni obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania.
 17. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu obiektu oraz instrukcji będą wypraszane z terenu obiektu.
 18. Fakturę VAT za usługi świadczone przez BOSIR można otrzymać na podstawie przedłożonego paragonu. Termin wystawienia faktury VAT określa aktualnie obowiązująca ustawa o VAT.
 19. BOSIR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, które zostały zgubione lub pozostawione na terenie obiektu, przebieralni albo szatni.
 20. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać do kasy. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa.
 21. Okres przechowywania znalezionych rzeczy wynosi 14 dni od daty znalezienia.
 22. BOSiR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na hali basenowej.
 23. BOSIR nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu atrakcji wynikających z działania siły wyższej, typu brak dostawy energii elektrycznej, itp.
 24. W przypadku braku dostawy wody Klienci nie będą mogli skorzystać z usług pływalni.
 25. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły. Urządzenia monitorujące nie zostały zainstalowane w miejscach, które naruszałyby dobra osobiste Klientów, tj. w przebieralniach, toaletach i pomieszczeniach natrysków.

______________________________________________________________________________

Wyżej przedstawiony Regulamin Krytej Pływalni BOSiR w Brzesku obowiązuje

od dnia: 16 lutego 2024 roku.

______________________________________________________________________________

Zatwierdził:

Dyrektor BOSIR.

Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR