Fontanna w Brzesku
Brzeska Rodzina 3+
Biuletyn informacji publicznej

Regulamin Kręgielni

Część ogólna

 1. Osoby chcące przebywać na terenie Kręgielni BOSiR oraz korzystać z oferowanych usług zobowiązane są zapoznać się z regulaminem obiektu przed wejściem na jego teren.
 2. Kręgielnia czynna jest w godzinach:
  poniedziałek – sobota 8.00 – 22.00.
  niedziela 10.00 – 22.00
 3. Osoby chcące skorzystać z usług oferowanych w obiekcie zobowiązane są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem przed rozpoczęciem gry.
 4. Każdy użytkownik Kręgielni zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją użytkowania poszczególnych urządzeń w obiekcie, przed skorzystaniem z tych urządzeń oraz do przestrzegania regulaminu oraz instrukcji.
 5. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu oraz instrukcji lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu mogą być usuwane z terenu obiektu.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
  • wnoszenia opakowań szklanych, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,zakaz palenia tytoniu, wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • przebywania zwierząt,
  • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzającyc
 7. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

Zasady korzystania z Kręgielni

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników Kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem obiektu należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze Kręgielni.
 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo jeden gracz.
 4. Przy grze rekreacyjnej tor może zostać wynajęty maksymalnie przez 4 osoby.
 5. Gracze obowiązani są do korzystania wyłącznie z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle lub czystego obuwia sportowego z białą podeszwą.
 6. Na terenie pomieszczeń Kręgielni zabrania się:
  • wchodzenia do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla obsługi,
  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne,
  • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,
  • wchodzenia w niewłaściwym obuwiu,
  • wchodzenia na tory w miejscach do tego nieprzystosowanych,
  • spożywania napojów i posiłków w strefie rzutu,
  • niszczenia wyposażenia oraz urządzeń,
  • nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe
 7. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Kręgielni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. Osoby, pod których opieką znajdują się osoby małoletnie, odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez te osoby.
 8. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 10 roku życia muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 10 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Kręgielni.
 9. Opiekun grupy po wejściu na teren Kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń Kręgielni.
 10. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób BOSiR Brzesko nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi Kręgielni.
 12. W przypadku wystąpienia awarii maszyny obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ wykonywania rzutów.
 13. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.

Rezerwacja torów

 1. W godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie pierwszeństwo gry mają grupy zorganizowane ze szkół w ramach zajęć z Wychowania Fizycznego.
 2. Rezerwacje torów mogą być zgłaszane osobiście, telefonicznie po podaniu imienia i nazwiska oraz nr telefonu kontaktowego.
 3. Rezerwacje torów zaczynają się o pełnych godzinach i przyjmowane są na pełne godziny.
 4. Nieobecność osoby rezerwującej o ustalonej godzinie, powoduje zwolnienie rezerwacji i możliwość sprzedaży toru.
 5. W przypadku poinformowania o opóźnieniu rozpoczęcia gry lub przy braku takiej informacji, rezerwujący zobowiązuje się do opłacenia torów za niewykorzystany czas od godziny planowanej rezerwacji.
 6. Rezerwacja pod nr tel. 14/68 65 030.

Sala fitness

 1. Salą fitness zarządza BOSiR
 2. Sala fitness jest czynna zgodnie z harmonogramem w godzinach funkcjonowania obiektu Kręgielni.
 3. BOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu oraz do odwoływania zajęć w uzasadnionych przypadkach.
 4. Obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe zamienne na jasnej podeszwie.
 5. Zajęcia na sali fitness odbywają się tylko pod opieką instruktora lub osoby uprawnionej.
 6. Przed przystąpieniem do zajęć należy sprawdzić stan techniczny sprzętu, który należy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem
 7. Osoby korzystające z sali zobowiązane są do:
  • utrzymania czystości, ładu i porządku,
  • podporządkowywania się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia lub pracownika zatrudnionego na obiekcie,
  • odkładania sprzętu po zakończonych ćwiczeniach w wyznaczonym miejscu
 8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu stanowiącego wyposażenie sali z winy użytkownika, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 9. Wszelkie skaleczenia, urazy, uszkodzenia sprzętu itp. należy niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu zajęcia lub osobie zatrudnionej na obiekcie.
 10. Zarządzający obiektem może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z sali.

Kort tenisowy

 1. Kort czynny jest codziennie w okresie wiosenno – letnim w godzinach:
  pon. – pt. 9.00 – 22.00
  sb. – nd. 10.00 – 22.00
 2. Wysokość opłat za korzystanie z kortu tenisowego określa cennik.
 3. Wstęp na kort jest możliwy tylko w stroju i obuwiu sportowym po uiszczeniu opłaty w kasie BOSiR lub gospodarza obiektu, wykupieniu karnetu lub zawarciu umowy najmu.
 4. Możliwa jest rezerwacja kortu osobiście w kasie BOSiR oraz telefonicznie 14/ 68 65 030. Odwołanie rezerwacji może nastąpić minimum 24 godziny przed terminem zarezerwowanej godziny najmu, po tym terminie za zarezerwowaną godzinę należy zapłacić zgodnie z obowiązującym cennikiem. Od sytuacji tej zwalniają jedynie warunki atmosferyczne uniemożliwiające grę.
 5. Kort zarezerwowany może zostać wynajęty innej osobie, jeżeli wynajmujący spóźni się 15 minut i nie powiadomi o spóźnieniu obsługi.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji z powodu rozgrywanych turniejów, organizacji imprez tenisowych oraz konserwacji obiektu, o czym poinformuje z jednotygodniowym wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.
 7. Po zakończeniu gry, grający są zobowiązani do zasiatkowania kortu w ramach wynajętego czasu gry.
 8. Korzystający z kortu tenisowego nie powinien swoim zachowaniem zakłócać spokoju i utrudniać gry innym użytkownikom.
 9. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 10. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu zabrania się przebywania na terenie kortu.
 11. Na terenie BOSiR – u obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i używania wulgaryzmów.
 12. Na terenie kortu tenisowego zabrania się jazdy na rolkach, deskach, rowerach itp.
 13. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren kortu tenisowego.
 14. Gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortu.
 15. Wszystkie skargi i wnioski należy składać obsłudze kortu lub kierownikowi obiektu.
 16. Korzystanie z kortu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Odpowiedzialność i kary

 1. Za zniszczenia, zagubienie elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 2. BOSiR nie ponosi odpowiedzialności za zgubione lub pozostawione na terenie obiektu Kręgielni przedmioty wartościowe oraz pieniądze, nie zostawione w depozycie Kręgielni.
 3. Rzeczy pozostawione na terenie obiektu, a znalezione przez personel Kręgielni można odebrać w biurze kierownika Kręgielni.
 4. BOSiR nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu oraz poleceń upoważnionego personelu.
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR
Partnerzy BOSIR